La Gran Lògia de Catalunya i Balears

Que és la Gran Logia Simbólica Española (GLSE) i el seu districte la Gran Lògia Catalunya i Balears (GLCB? I, sobretot, qui som les francmaçones i els francmaçons que la integrem?

Podem oferir una primera resposta tot dient que és una institució que agrupa per treballar fraternalment als maçons i maçones que es reivindiquen seguidors a l’Estat Espanyol, i a Catalunya a través del districte, d’un corrent d’obediències mixtes o igualitàries, liberals i adogmàtiques. Si la història positiva de la Maçoneria ja te tres cents anys d’existència (1717 amb la formació de la primera obediència a partir de quatre lògies londinenques i 1723 amb les Constitucions d’Anderson, com a fites de referència), l’actual GLSE beu d’una tradició continental europea que deixa a la lliure interpretació de cadascun dels seus membres la figura del Gran Arquitecte de l’Univers, compartint el principi de laïcisme s’accepta, en relegar-se a l’àmbit del pensament íntim de cada maçó, les creences que es consideren teístes o deistes, les panteistes, l’agnòsticisme o a aquelles que identifiquen aquest principi amb la natura i la humanitat. La igualtat i el procedir democràtic és consubstancial en no existir càrrecs vitalicis, fomentar la seva lliure elecció i periòdica renovació. Els seus Tallers són sobirans i s’agrupen en una Obediència (GLSE) que funciona com a una federació de lògies.

I qui som els integrants de la GLSE i de la GLCB? Bé, primer de tot dir que la francmaçoneria no actua amb voluntat proselitista i només demana a les persones que s’integren en ella (o com diem: que s’inicien) que siguin homes o dones lliures i de bones costums. És a dir, no hi ha cap discriminació que pugui sorgir de l’estatus econòmic o que es basi en diferencies religioses, d’ètnia o de nacionalitat. Som persones que ens trobem, sovint de forma discreta, per la nostra millora personal, cosa que pretenem assolir amb un treball col·lectiu que desenvolupem mitjançant un mètode de tradició iniciàtica. Una tradició aquesta que comporta el seguiment de ritus i la presència de símbols. Molts d’aquest ritus i símbols provenen dels antics oficis dels constructors. Sabem també que esdevenir millor persona comporta esdevenir en paral·lel millor ciutadà, la qual cosa comporta respondre als imperatius d’actuar individual i cívicament per la millora i progrés del nostre entorn, sense oblidar una voluntat filantròpica, tan interna com externa en funció de les nostres possibilitats. Tot plegat ens permet afirmar que pretenem ser fidels seguidors dels grans principis de Llibertat, Igualtat i Fraternitat.

Dir qui som no vol dir res si en paral·lel no s’expressa el que fem, d’alguna manera una persona o una institució no es tan el que proclama ser, ja que més aviat és el que fa. La GLSE, junt amb altres Obediències que actuen a casa nostra, ha permès el treball maçònic al país realitzat amb regularitat, continuïtat i creixement, alhora de que dotava progressivament a Catalunya d’un patrimoni propi de temples i instal·lacions que s’han obert també a tota la ciutadania. Però més enllà del treball intern, els maçons i maçones treballem dins la societat en la nostra qualitat de ciutadans i de persones actives, compromeses en els diversos àmbits de l’activitat humana exercida individualment o dins entitats i institucions: no són tant aquestes accions el que valorem sinó la empremta maçònica que els hi dona caràcter. Molt del que fem es pot intuir en l’explicació inicial sobre el que pretenem ser.

Fraternalment

Eduard Rodés

M:·. R.·. G.·. M.·.

G.·.L.·.C.·.B.·.